Bộ infographics khuyến cáo cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Theo: BYT