Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Ngành Y tế Quảng Ninh tích cực tuyền truyền phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động

Ngày 9-11 là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 của Nước CHXHCN Việt Nam, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân.  Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam (ngày 20-6-2012) đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và thống nhất lấy ngày 9-11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước CHXHCN VN, được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2013. Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho nhân dân. 

Ngày Pháp luật ra đời mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc nâng cao ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân và công dân; vai trò và lợi ích của pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, đời sống kinh tế – xã hội; định hướng cho mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ xã hội cần có hành vi, thái độ cư xử đúng đắn đồng thời đề cao quyền lợi, trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của mọi công dân trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin vào pháp luật Việt Nam, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội; vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn dân thực hiện tôn chỉ “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Tất cả vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân; phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Đối với Ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh, nhận thức sâu sắc vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội và mỗi cá nhân, mỗi cơ sở y tế, thời gian qua tại các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam hằng năm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ). 

Ngay từ đầu năm 2023, Sở Y tế Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch số 679/KH-SYT ngày 24/02/2023 của Sở Y tế Quảng Ninh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; các đơn vị trực thuộc đã ban hành các Kế hoạch, công văn cụ thể để hướng dẫn, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Theo đó, quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, của tỉnh về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Công tác PBGDPL luôn bám sát Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và các chương trình, kế hoạch của tỉnh; nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Trong đó tập trung vào các văn bản luật mới ban hành hoặc mới phát sinh hiệu lực năm 2022, 2023; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; văn bản, quy định liên quan trực tiếp lĩnh vực Y tế; Tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Thực hiện Chỉ thị 37 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách, quy định thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi Ngành Y tế được giao quản lý như khám chữa bệnh, phòng chống bệnh truyền nhiễm, quản lý dược, phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số, xử lý vi phạm hành chính, Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới… Đồng thời, với vai trò là thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Phòng chống tác hại của thuốc lá, An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS…, Sở Y tế đã tham mưu các văn bản để triển khai tuyên truyền, phổ biến, tăng cường thực thi các văn bản pháp luật liên quan cho người dân.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật được lồng ghép dưới nhiều hình thức: Pano, áp phích, mít tinh; trong các cuộc họp cơ quan, họp giao ban cấp khoa/phòng, cấp bệnh viện; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; trong các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên ngành y, dược, an toàn thực phẩm,…, cụ thể: 100% các đơn vị y tế trực thuộc Sở đã thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Song song với đó, Ngành Y tế tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình mới. Tập trung trọng tâm vào các nhiệm vụ: Xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL; tủ sách pháp luật điện tử; cập nhật, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; đổi mới, cải tiến chuyên mục PBGDPL trên Trang tin PBGDPL của sở; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác PBGDPL; Thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL phù hợp với thực tế của Sở và đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngành Y tế cũng tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Đoàn Đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại Sở Y tế Quảng Ninh.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Ngành Y tế đẩy mạnh triển khai các hoạt động thiết thực và hiệu quả, bằng nhiều hình thức phong phú, gắn liền với hoạt động chuyên môn, với phong trào thi đua yêu nước, như: Tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) và cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan; Nghiên cứu pháp luật thông qua các tài liệu tại “Tủ sách pháp luật”,  nghiên cứu qua mạng internet qua các Website của Chính phủ, Tỉnh và cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp… Việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cũng là dịp để ngành Y tế Quảng Ninh tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mà các đơn vị đạt được trong năm 2023.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ngành Y tế Quảng Ninh đã được triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý của Ngành, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Nội dung tuyên truyền đã bám sát vào nhiệm vụ của Ngành cũng như tại địa phương, các văn bản mới ban hành được triển khai đầy đủ và đúng theo Kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt là công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù như bệnh nhân, người hành nghề khám chữa bệnh, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.. Từ đó, góp phần đưa việc tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong ngành y tế với mục tiêu hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi CCVC-NLĐ biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, của Nhà nước và xã hội, đồng thời đi sâu vào nguyên tắc, vào nếp sống hằng ngày của mỗi CCVC-NLĐ, đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và tự do trong khuôn khổ pháp luật của đội ngũ CCVC-NLĐ ngành y tế; khơi dậy ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi CCVC-NLĐ trong tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn, nội quy, quy tắc ứng xử, tạo nên hình ảnh đẹp đẽ của người chiến sĩ áo trắng được xã hội tôn trọng và ngưỡng mộ, xứng đáng với danh hiệu mà nhân dân đã yêu thương trao tặng “Lương y như từ mẫu”. 

Đây cũng chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước, tất cả vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Quỳnh Trang (CDC)