Tập huấn, hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập trong ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh

Để thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập có hiệu quả, đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ngày 14/11/2023, tại Hội trường Trụ sở Liên cơ quan số 3, Sở Y tế đã tổ chức Tập huấn, hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập trong ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh cho hơn 50 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Sở Y tế.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết trong những năm qua, công tác kê khai tài sản đã được Lãnh đạo Sở Y tế rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; quán triệt đến tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các văn bản của Trung ương, của địa phương quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở vẫn còn gặp không ít lúng túng. 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế

Toàn cảnh buổi tập huấn

Qua công tác thanh tra về phòng, chống tham nhũng và công tác xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và năm 2023 tại Sở Y tế đã cho thấy người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập chưa nghiên cứu kỹ văn bản dẫn đến viết bản kê khai còn nhiều trường hợp hạn chế, thiếu và sai sót. Từđó, Sở Y tế Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế thực hiện công tác này hiệu quả hơn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Đ/c Ngô Văn Khánh – Chánh Thanh tra Sở Y tế phát biểu về ý nghĩa của việc tập huấn, hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập. Việc kê khai tài sản, thu nhập là để giúp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kiểm soát được tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Đ/c Ngô Văn Khánh – Chánh Thanh tra Sở Y tế 

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được phổ biến các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Buổi tập huấn đã góp phần rất quan trọng giúp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác kê khai tài sản của Sở và các đơn vị chủ động nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập; giúp cho các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có thêm những kiến thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn. Đồng thời trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác này vận dụng, tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hơn, phù hợp với thực tiễn, đặc thù của ngành, của đơn vị; để tránh xảy ra những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Một số đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Sau buổi tập huấn, các đơn vị trực thuộc Sở cần tổ chức tập huấn, triển khai, quán triệt các nội dung được tập huấn, đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong đơn vị mình bằng các hình thức, biện pháp phù hợp nhằm giúp cho người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nâng cao nhận thức về công tác kê khai tài sản, thu nhập; có ý thức tự giác, trách nhiệm, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản thu nhập của mình. 

Có thể thấy, buổi tập huấn chính là tiền đề vững chắc để đảm bảo thực hiện hiệu quả hơn công tác kê khai tài sản, thu nhập, từng bước đi vào chiều sâu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của ngành nói riêng và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, kinh tế – xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Lê Giang – Thái Hoàn (CDC)