V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới