CDC Quảng Ninh: Chủ động – Đoàn kết – Chuyên nghiệp