CDC QUẢNG NINH: KHÁM BỆNH TẠI NHÀ- HIỆU QUẢ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.