Chuyên mục Y tế và cuộc sống Số 20: Ngành Y tế Quảng Ninh đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật