Hiệu quả sau hơn 1 năm Trạm Y tế chuyển về Trung tâm Y tế tại Móng Cái