HỘI THẢO NHỮNG TIẾN BỘ TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU VÀ HỘI NGHỊ BCH HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG VIỆT NAM