NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 CHO TRẺ TỪ 5 – DƯỚI 12 TUỔI