Nỗ lực chăm sóc sức khỏe người dân khu vực miền núi