QUẢNG NINH QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG THÀNH QUẢ LOẠI TRỪ BỆNH SỐT RÉT