TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TRÊN BIỂN