Tăng cường phòng, chống bệnh Lao trong bối cảnh dịch COVID-19