Trung tâm Y tế Ba Chẽ tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới