TRUNG TÂM Y TẾ HẢI HÀ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ BVSK NHÂN DÂN