TRUNG TÂM Y TẾ TP CẨM PHẢ: HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO