TTYT Đông Triều tập trung nhân lực triển khai chiến lược phát triển trong tình hình mới