TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ, KHÔNG SỢ BỆNH LAO VÀ LAO KHÁNG THUỐC