Y TẾ QUẢNG NINH TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH SXH