Chuyên mục Y tế và cuộc sống Số 1: Đảm bảo công tác y tế mùa du lịch biển trên huyện đảo Cô Tô