Chuyên mục Y tế và cuộc sống số 5: Tăng cường đảm bảo sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cho người lao động